Wiadomości

PRACA W NOWYM

PRACA W NOWYM

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu poszukuje akustyka.

1. Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań

2. Stanowisko: akustyk

3. Wymiar czasu pracy: pełen etat

4. Niezbędne wymagania od kandydatów:

• znajomość zagadnień akustyki, realizatora i reżysera dźwięku
• znajomość obsługi urządzeń elektroakustycznych, audiowizualnych, elektrycznych, estradowych: współczesnych cyfrowych systemów rejestracji dźwięku wraz z podstawowym oprogramowaniem
• co najmniej roczny staż pracy przy obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych i akustycznych

5. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

• znajomość programów: RESOLUME, pakietu ADOBE, SAMPLITUDE, QLAB
• realizacja nagrań audio i wideo
• umiejętność szybkiego uczenia się i podwyższania kwalifikacji zawodowych
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach
• dokładność, staranność
• komunikatywność
• umiejętności interpersonalne

6. Zadania wykonywane na stanowisku:

• obsługa prób i przedstawień oraz innych wydarzeń w siedzibie Teatru oraz w kraju i za granicą
• umiejętność obsługi od strony akustycznej i multimedialnej spektakli znajdujących się w bieżącym repertuarze teatru
• wykonywanie wszelkich prac warsztatowych w zakresie akustyki i multimediów dotyczących inscenizacji i sztuk
• wykonywanie wszelkich prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń akustycznych (głośniki, mikrofony, wzmacniacze, magnetofony, łączność, pulpit inspicjenta itp.) znajdujących się we wszystkich budynkach i terenach administrowanych przez Teatr
• udział w nagraniach do nowych sztuk, także studyjnych, poza teatrem
• załadunek i rozładunek sprzętu będącego na stanie Działu

7. Wymagane dokumenty:

• CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
• list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Danych Osobowych jest Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, ul.Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań
• celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy
• każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
• podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata
• w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

Kandydat posiada:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Kandydatowi nie przysługuje:

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Termin, do którego można składać dokumenty: 2 lipca 2018 roku. Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną na adres: p.walczak@teatrnowy.pl, osobiście lub przesłać na adres: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań w terminie do dnia 2 lipca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Odbiorcą danych osobowych jest Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie dane kandydatów, którzy nie przeszli do dalszego etapu zostaną komisyjnie zniszczone.