RODO

W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Administratorem danych osobowych widzów i odbiorców Teatru Nowego jest Teatr Nowy z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dane kontaktowe Teatru: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań, tel. 61 848-48-85, adres e-mail sekretariat@teatrnowy.pl.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań lub e-mail sekretariat@teatrnowy.pl.

W Teatrze powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: abi@teatrnowy.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Teatr polegają na oferowaniu widzom i odbiorcom Teatru spektakli, koncertów, czytników i innych wydarzeń artystycznych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury.

Teatr nie udostępnia zebranych danych osobowych żadnym podmiotom w celu ułatwiającym przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i mieści się w zakresie działalności Teatru, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Teatr mógł dostarczać swoim widzom i odbiorcom Teatru informacje w zakresie twórczości artystycznej i edukacyjnej.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania widzom i odbiorcom Teatru kompleksowej informacji o działaniach i wydarzeniach artystycznych oraz edukacyjnych realizowanych przez Teatr, jak również w celach statystycznych.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez widza lub odbiorcę Teatru.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Nowy w Poznaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Teatr Nowy przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Teatru.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
• wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

• kontakt e-mailowy pod adresem: abi@teatrnowy.pl
• kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Zapoznaj się również z:

Klauzulą informacyjną dotyczącą wydania duplikatu świadectwa pracy, RP-7, zaświadczenia o zatrudnieniu

Klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji

Klauzulą informacyjną dla osób korzystających z newslettera

Klauzulą informacyjną dotyczącą monitoringu wizyjnego w Teatrze Nowym w Poznaniu