DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Teatr Nowy w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://teatrnowy.pl/

Data publikacji strony internetowej: 1 lutego 2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 marca 2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i grafik,
  • brak napisów do materiałów wideo i multimedialnych,
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów wideo i multimedialnych.

Data sporządzenia: 29 marca 2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Paulina Reiniger, p.reiniger@teatrnowy.pl, tel.: 781 432 484.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ APLIKACJI MOBILNEJ

Teatr Nowy w Poznaniu udostępnia następującą aplikację mobilną:

Teatr Nowy w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Teatr Nowy w Poznaniu.

Data publikacji aplikacji mobilnej: 27 marca 2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27 marca 2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 20 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKÓW
TEATRU NOWEGO W POZNANIU

A. DOSTĘPNOŚĆ OD STRONY UL. J.H. DĄBROWSKIEGO 5
(WEJŚCIE NA DUŻĄ SCENĘ I DO CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ)

Dostępność wejścia
Wejścia do budynku Teatru zlokalizowane od strony ulicy J.H. Dąbrowskiego 5 – obejmujące zarówno wejście do części administracyjnej i hotelowej, jak i do kasy oraz foyer Dużej Sceny – znajdują się na poziomie zerowym, co oznacza bezproblemowy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście do kasy jest dostępne od poniedziałku do soboty w godzinach 13.00-19.00 oraz 
w niedzielę (jeśli na ten dzień zaplanowane są spektakle) w godzinach 16.00-19.00 dla wszystkich osób chcących kupić lub odebrać bilety i otrzymać wszelkie informacje dotyczące oferty kulturalnej Teatru Nowego. Kasa biletowa jest wyposażona w pętlę indukcyjną dla osób niesłyszących i słabo słyszących. Bilety w ciągłej sprzedaży dostępne są również w serwisie bilety24.pl.

Dostępność parkingu
Przy budynku Teatru, równolegle do brzegu ulicy, znajdują się płatne miejsca parkingowe umożliwiające zaparkowanie pojazdu. Do budynku prowadzą od nich utwardzone dojścia – brak utrudnień z dojazdem wózka inwalidzkiego.

Dostępność budynku
Na parterze budynku znajduje się wspomniane wcześniej wejście do części administracyjnej – można się nim dostać do całodobowej portierni teatru położonej na parterze, a także do sąsiadującego z nią Działu Marketingu – Biura Obsługi Widzów, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, gdzie również można uzyskać informacje dotyczące oferty Teatru oraz zarezerwować i odebrać bilety na wybrane spektakle. Ponieważ na wyższe piętra – na których mieszczą się biura teatralne oraz pokoje gościnne dla aktorów – prowadzą wyłącznie schody (nie ma możliwości zainstalowania windy w tej części kamienicy, w której mieści się Teatr), na życzenie gościa odwiedzającego budynek i mającego problem 
z pokonaniem schodów istnieje również możliwość wezwania na parter pracownika administracji.

Od drzwi wejściowych do kasy teatru, szatni, windy i Dużej Sceny prowadzą linie prowadzące dla osób z ograniczeniami percepcji wzrokowej. Przy drzwiach oraz w miejscach strategicznych znajdują się również pola uwagi, a w przedsionku, po lewej stronie od wejścia plan tyflograficzny kondygnacji z rozkładem pomieszczeń.

Na krawędziach stopni schodów zamontowane są nakładki kontrastujące, a na końcach poręczy  nakładki z informacją w alfabecie Braille’a o aktualnym miejscu i kierunku przemieszczania się.

Na widowni Dużej Sceny są przewidziane miejsce na swobodne ustawienie wózka – pomocą służy przeszkolony w tym zakresie personel odpowiadający za obsługę widowni. Do budynku Teatru można również wejść z psem przewodnikiem.
W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami i dla osób niepełnosprawnych, a także winda, która z poziomu foyer może przewieźć osobę na wózku inwalidzkim lub mającą trudności z poruszaniem się na poziom podziemi teatru, w których znajduje się część restauracyjna oraz toalety.

B. DOSTĘPNOŚĆ OD STRONY UL. KRASIŃSKIEGO I ZAUŁKA K. FELDMAN
(WEJŚCIE NA SCENĘ NOWĄ I NA TRZECIĄ SCENĘ)

Dostępność wejścia
Od strony ulicy Z. Krasińskiego i Zaułka K. Feldman znajduje się wejście dla widzów odwiedzających Scenę Nową oraz Trzecią Scenę Teatru Nowego. Zaułek stanowi szeroki podjazd o utwardzonej nawierzchni. Na sceny można dostać się na dwa sposoby – po schodach lub wejściem przeznaczonym dla osób mających trudności z poruszaniem – drzwiami znajdującymi się po prawej stronie budynku.
Zaraz przy wejściu dostępny jest plan tyflograficzny, przybliżający całą przestrzeń.

Dostępność parkingu
Od strony ulicy Z. Krasińskiego znajduje się parking płatny przystosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z parkingu do wejść na Scenę Nową i Trzecią Scenę prowadzą utwardzone dojścia pozbawione przeszkód dla osób mających trudności 
z przemieszczaniem się.

Dostępność budynku
Trzecia Scena mieści się na poziomie zerowym, jest więc dostępna bez przeszkód dla wszystkich osób. Na tym samym poziomie znajdują się zamykane na klucz szafki, w których można zostawić odzież wierzchnią i inne rzeczy. Tuż obok umiejscowiona jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z systemem przywoławczym. Tradycyjna szatnia z wieszakami znajduję się kilka stopni wyżej.
Na pierwszym piętrze dostępna jest mała kawiarnia, do której prowadzi kilka schodów oraz odpowiednio przystosowana winda.
Scena Nowa im. Sławy Kwaśniewskiej umieszczona jest na drugim piętrze budynku – prowadzą na nią schody z poręczą oraz winda, umożliwiająca swobodne dotarcie na widownię. Obok windy, na poziomie drugim, znajduje się również plan tyflograficzny.
Na widowniach obu scen znajdują się miejsca pozwalające na swobodne ustawienie wózka inwalidzkiego, pomocą służy przeszkolony w tym zakresie personel odpowiedzialny za obsługę widowni podczas trwania spektakli. Zarówno przy Trzeciej Scenie, jak i przy Scenie Nowej znajdują się także pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.