Wiadomości

SZUKAMY MONTAŻYSTY

SZUKAMY MONTAŻYSTY

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu poszukuje montażysty dekoracji teatralnych.

1. Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań

2. Stanowisko: montażysta dekoracji teatralnych

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

4. Niezbędne wymagania od kandydatów:

• wykształcenie minimum zawodowe
• dobry stan zdrowia
• dyspozycyjność
• umiejętność pracy w zespole
• kultura osobista i komunikatywność

5. Prace zlecone obejmują:

• montaż i demontaż scenografii teatralnych
• załadunek i rozładunek elementów scenografii i sprzętu
• obsługa techniczna prób i spektakli

6. Wymagane dokumenty:

• życiorys (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy

Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Danych Osobowych jest Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań
• celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy
• każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
• podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata
• w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

Kandydat posiada:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Kandydatowi nie przysługuje:

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Termin, do którego można składać dokumenty: 15 września 2019 roku.
Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną na adres: kadry@teatrnowy.pl, osobiście lub przesłać na adres Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań w terminie do 14 sierpnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Odbiorcą danych osobowych jest Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie dane kandydatów, którzy nie przeszli do dalszego etapu zostaną komisyjnie zniszczone.