Wiadomości

SZUKAMY PRACOWNIKA

SZUKAMY PRACOWNIKA

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu poszukuje osoby, której zadaniem będzie utrzymanie czystości w teatralnych pomieszczeniach.

1. Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań

2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

• wykształcenie minimum zawodowe

• dobry stan zdrowia

• dyspozycyjność

• umiejętność pracy w zespole

• kultura osobista i komunikatywność

4. Prace zlecone obejmują:

• sprzątanie pomieszczeń teatru

5. Wymagane dokumenty:

• życiorys (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o zgłaszanie się osobiste lub telefoniczne (61 8484885, 781432610, 781432484) do 15 grudnia 2019 roku.

Osobami wskazanymi do kontaktu są: Bogdan Gajek (kierownik działu administracyjnego) lub Zbigniew Grasza (zastępca kierownika działu administracyjnego).

Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Danych Osobowych jest Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań

• celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy

• każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

• podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata

• w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

Kandydat posiada:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Kandydatowi nie przysługuje:

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Odbiorcą danych osobowych jest Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie dane kandydatów, którzy nie przeszli do dalszego etapu zostaną komisyjnie zniszczone.

Prosimy o dopisanie w CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).