Wiadomości

OGŁOSZENIE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OGŁOSZENIE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu prosimy o przesłanie oferty do 27 września 2023 roku.

Do oferty prosimy dołączyć:

• oświadczenie biegłego rewidenta o posiadanym doświadczeniu – wykaz badanych podmiotów w ciągu 3 lat;

• oświadczenie o spełnieniu przez podmiot i biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu w rozumieniu art. 69 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dotyczące instytucji, której dotyczy oferta;

• odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (sporządzony co najwyżej 60 dni przed dniem złożenia oferty);

• kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

• dokumentu potwierdzającego 90-dniowy termin związania ofertą.

Prosimy o uwzględnienie wymogu sporządzenia sprawozdania przez biegłego rewidenta w terminie sprawozdania finansowego (odpowiednio do 31 marca 2024 i 31 marca 2025), a także – razie konieczności – udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na którym będzie procedowania uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.