Wiadomości

TEATR NOWY ZATRUDNI

TEATR NOWY ZATRUDNI

Teatr Nowy w Poznaniu zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy osobę na stanowisko: Specjalisty/Specjalistki ds. płac w Teatrze Nowym w Poznaniu.

Wymagania:

• minimum 5 letnie doświadczenie w obszarze administracji płac;
• mile widziane doświadczenie pracy w instytucji kultury;
• bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa pracy;
• znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
• znajomość programu Płatnik oraz MS Office (w szczególności Excel);
• wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub finansowe;
• bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, terminowość, dokładność;
• dokładność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań;
• umiejętność współpracy w zespole, elastyczność, chęć do podnoszenia kwalifikacji.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

System czasu pracy: czas podstawowy

Zakres obowiązków:

• samodzielne prowadzenie obsługi płacowej;
• naliczanie wynagrodzeń i prawidłowe sporządzanie list płac pracowników, zatrudnionych na podstawie umów zlecenie, o dzieło i umów o pracę;
• ewidencja i rozliczanie absencji zasiłkowych;
• dokonywanie potrąceń na podstawie tytułów wykonawczych;
• sporządzanie raportów rozliczeniowych ZUS;
• Sporządzanie deklaracji podatkowych;
• sporządzanie raportów i analiz płacowych na potrzeby wewnętrzne oraz GUS;
• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
• sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników RP-7;
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi, również na udostępnionych przez nie platformach internetowych (ZUS, US, PUP, PIP, UM, Urząd Pracy, GUS, Urząd Marszałkowski);
• wykonywanie innych działań zleconych przez Główną Księgową, Dyrektora Teatru lub jego Zastępcę w ramach posiadanych kompetencji.

Benefity:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• wynagrodzenie: pensja zasadnicza w okresie próbnym od 5.500 zł do 6.000 PLN (brutto) oraz dodatek stażowy zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
• szeroki dostęp do szkoleń i webinarów;
• prywatna opieka medyczna oraz ubezpieczenie na życie;
• zgrany zespół i przyjazna atmosfera;
• pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 18 marca 2024 r. na adres e-mail: kadry@teatrnowy.pl lub złożenie dokumentów osobiście w sekretariacie Teatru w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko specjalista/specjalistka ds. płac”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Nowy z siedzibą w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 5 w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy specjalista/specjalistka ds. płac. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata/Kandydatki

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Nowy z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 4, 60-838 Poznań, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować za pomocą e-mail: abi@teatrnowy.pl
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 221 1 pkt. 4–6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1–3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b. inne dane osobowe w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c. dane osobowe szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnej zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy lub innych przepisów jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Jeżeli przekazują Państwo dane szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczne jest zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: „specjalista/specjalistka ds. płac”.